OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vložte svoj text

Informácie o ochrane osobných údajov


Aby som vedela správne určiť Vaše priania pri výrobe autorského šperku Zirnitra a následne ich aj konkrétne plniť, potrebujem od Vás v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje v bezpečí

 • Vami poskytnuté údaje budú použité pre úkony spojené s vybavením objednávky

 • Na žiadosť zákazníka budú poskytnuté údaje vymazané a nebudú naďalej využívané

 • Vami poskytnuté údaje sú bezpečne uložené a zabezpečené proti zneužitiu

Vážený zákazník či zákazníčka,

vaše osobné údaje spracúvam v súlade s nariadením EÚ o GDPR podľa zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ochrane osobných údajov.

• Tvorca webovej stránky www.zirnitra.sk a tvorca šperkov Zirnitra :

Tatiana Lipocká Bariová, Bratislava - Ružinov
DIČ: 1071475680

(ďalej len "prevádzkovateľ ")

Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:

 • uzatvorenia kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo s kupujúcim prostredníctvom emailovej komunikácie alebo iným vhodným spôsobom a splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov,

 • inou vhodnou komunikáciou je facebook, ktorý tak isto chráni vaše osobné údaje a učí nás v nastavení ako toto zabezpečiť. Pri objednávaní cez Messenger odporúčam chrániť svoju konverzaciu cez vlastné nastavenie, na ktoré nemám dosah, ale je veľmi jednoduché ho nastaviť v menu ako Tajné komunikácie.
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich najmä na nasledovný účel:
  • uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo,
  • dodanie objednaného tovaru na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe,
  • evidencia kupujúcich na administratívne účely (uchovanie dokladov potrebných pre daňový úrad)
  • evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii,

 • prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:
  • meno a priezvisko,
  • bydlisko,
  • kontaktné údaje (tel. č. alebo email),
  • prípadne číslo bankového účtu,
  • údaje o objednávkach.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • Kupujúci, objednávateľ poskytuje prevádzkovateľovi svoje osobné údaje dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

 • Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú, ale tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov

 • Prevádzkovateľ, tvorca webovej stránky www.zirnitra.sk, tvorca šperkov Zirnitra poskytuje osobné údaje kupujúcich tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 • Ďalej prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje o kupujúcom dopravcovi, za účelom dodania tovaru.

Zverejnenie osobných údajov

 • prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich.


Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od tvorcu diela :

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Čo sú cookies a ako ich využívame?

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa prenáša z webovej stránky a uloží sa vo Vašom počítači alebo vo Vašom mobilnom zariadení.

Stránky www.zirnitra.sk používa coockie s cieľom zlepšiť a zjednodušiť Vašu návštevu na tejto lokalite. Nepoužívame ich na uloženie Vašich osobných informácií a ani ich neposkytujeme tretím stranám.
Súbory cookies môžete odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať. Pokyny, ako to urobiť nájdete v sekcii "Pomocník" Vášho webového prehliadača.